Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü

  • Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü
  • Tanıtım

Avrupa Yeterlilik Çerçevesi (AYÇ) Referans Seviyesine göre, beşinci (5.) seviye akademik ve mesleki yeterlikleri kazandırmayı amaçlayan bir ön lisans programıdır.


Programın Amacı

Günümüz iş dünyası, hızlı değişim ve gelişim sürecinin içinde olup, yeni işletme teorilerinin üretildiği ve uygulamalara yöneldiği bir duruma gelmiştir. Bu yapı içerisinde sekreterlik de sınırlı işler yapan ve tesadüfen kazanılmış bir meslek değil, organizasyon içinde kendisine belirlenen görevi yerine getiren bir sistematik yapıya dönüşmüştür.

Bu gelişmeler ışığında görev ve sorumluluk, sekreterlik kavramını, yönetici asistanlığı kavramına taşımıştır. Meslek, günlük ve basit büro ve sekreterlik hizmetlerinden, yöneticilerin görev ve sorumluluklarını yerine getirme konusunda yardımcı olan Büro Yöneticiliği ve Yönetici Asistanlığı’na kadar farklı aşamalarda yer almaktadır. Bu özellikleri nedeni ile Yönetici Asistanlığı, başarılı yöneticilerin desteklediği bir meslek olarak ilgi çekmektedir.

Bu anlamada programın amacı; hızla değişen ve gelişen iş dünyasının ihtiyaçlarını karşılayabilecek bilgi ve becerilerle donatılmış, en az bir yabancı dil bilen, bilgisayar kullanımında uzman, büro yönetimi ilkelerini ve yöntemlerini profesyonelce kullanabilen, mesleki yazışmalara vakıf, iyi insan ilişkileri kurabilen, yazıları on parmakla (F klayve) ve bakmadan, süratle yazabilen, her türlü büro teknolojisini kullanabilen, modern protokol bilgilerine sahip, büronun ve yöneticinin haberleşmesini etkin kılan, yazışmaları yapan, toplantıları organize eden ve büronun yönetimini gerçekleştiren, yeniliklere, gelişmelere açık, büro yönetiminde, muhasebede, halkla ilişkilerde ihtiyaç duyulan yüksek düzeyde büro elemanları, büro yöneticileri ve yönetici asistanları ile sekreterler yetiştirmektir.


Programın Misyonu

Çağdaş, bilimsel düşünebilen, toplumun gelişmesine katkıda bulunabilecek, yenilikçi Yönetici Asistanları yetiştirmektir. Bu misyonu gerçekleştirmek için, hızla değişen ve gelişen iş dünyasının ihtiyaçları, iletişim ve dünya bütünleşmesi göz önüne alınarak programı sürekli güncel tutmak ve uluslararası standartlara yükseltmeye çalışmak.


Programın Vizyonu

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, ülkemizde, tüm gelişmiş ülkelerde ve tüm dünyada, ihtiyacı ve ehemmiyeti giderek artarak gelecekte daha fonksiyonel bir program haline gelecektir.

Gelecekte organizasyonlar, birçok dalda bilgi ve kabiliyete sahip iş gücüne bugünden daha fazla ihtiyaç duyacaklardır. Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı da bu alanda organizasyonların istedikleri bilgi ve kabiliyete sahip, vasıflı meslek elemanları eğitmeyi ve beceri sahibi yapmayı, diğer yandan da profesyonel sekreterlik ve yönetici asistanlığı mesleğini klasik sekreterlik kavramının dışına çıkarak yeni oluşumlarla tanıştırmayı ve geleceğin çağdaş bir mesleği olmasını hedeflemektedir.

Geleceğin organizasyon dünyasında üretim ve satış kadar önemli başka problemlerle de karşılaşılacaktır. Hemen hemen her organizasyon için temel problem yönetim ve yönetimde "ekonomik verimlilik" ve "sosyal verimlilik" bilinci olacaktır. Bu anlamda programın hedefi; geleceğin yönetimin kademesinde görev alacak sekreter ve büro elemanlarını verimlilik kompetanları olarak yetiştirmektir.

Yöneticinin bürosu organizasyonun yönetim piramidinin ana merkezi ve iletişimin merkezidir ve bu durum gelecekte de devam edecektir. Bu önemli merkezde sekreterlerin de önemli görev yapacakları şüphesizdir. Geleceğin sekreter ve/veya yönetici asistanlarının, yönetici bürolarının iyi işlemesini sağlayan, iletişimi düzenleyen, yöneticinin zamanını organize eden vazgeçilmez elemanlar olmalarını ve sekreterlerin yöneticilerine gerçek anlamda destek adeta "sağkol" olmalarının sağlanması hedeflenmektedir.

Diğer taraftan, geleceğin hızla gelişen iş hayatında organizasyonların üst düzey yöneticilerinin ihtiyaç duyacağı; organizasyon içi ve organizasyon dışı iletişimini düzenleyen, dokümantasyonunu (evrak akışını) kontrol eden, yabancı dil bilen, işletmecilik, ekonomi, muhasebe, yönetim ve temel hukuk bilgisi ve becerisine sahip, sekreterlik mesleki bilgi ve becerisine sahip, konuşma yeteneği kazanmış, toplumsal ve organizasyona ait görgü kurallarını bilen, kültürlü "Yönetici Asistan"ları yetiştirmek hedeflenmektedir.

Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı, zamanını etkili kullanacak, görev ve sorumluluklarını daha aza indirecek yöneticiler için; gelecek yıllarda daha önemli bir boyuta geleceği ve buna bağlı olarak da istihdamda artış görüleceği tahmin edilmektedir.


Programın Donanım ve Mekân İmkanları

Program amaçlarınnı gerçekleştirebilmesi için; eğitim ve öğretim modern bilgisayar ve büro makineleri laboratuarlarında/atölyelerinde sürdürülmektedir. Ders saatleri dışında da bölüm yönetimince ve öğretim elemanlarınca “açık kapı politikası” uygulanmakta, öğretim elemanı ve öğrenci ilişkileri ders saatleri ile sınırlı kalmamaktadır.

Öğrenciler tüm modern büro makinelerinin yanı sıra, bilgisayar laboratuarlarında on parmak klavye kullanımı ile ilgili bilgileri de edinmekte ve bu konuda yeterli hızı ve pratiği kazanmak için çalışmalar yapmaktadırlar. Windows tabanlı programları (kelime işlemci, elektronik tablo ve sunum programları gibi) kullanabilirler. Programda mesleki yazışma (resmi yazılar/iş yazıları) ilkeleri öğretilerek öğrencilerin bu konudaki yeteneklerini geliştirmeleri sağlanmaktadır. Bilgisayar ile ilgili konularda program öğrencileri için önemli olan ofis otomasyon programları ders kapsamında yer almaktadır.

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı öğrencileri programda yer alan dersler kapsamında ve ders dışında yoğun olarak bilgisayar kullanımı ve büro makineleri kullanımına teşvik edilmektedir. Böylece öğrencinin iş hayatına, bilgisayar, büro makineleri ve büro otomasyonu programları kullanımı konusunda deneyim sahibi olarak başlaması hedeflenmektedir.


Çalışma Alanları

Program öğrencilerine iş hayatını yakından tanımaları için 30 iş günü süreli staj zorunludur. Öğrenciler öğrenim süresi boyunca aldıkları teorik ve pratik bilgileri iş ortamında staj yaparak daha da geliştirme imkanına kavuşmakta ve iş ortamını yakından tanımaktadırlar. Böylece öğrenciler bir yandan iş dünyasını tanırken, diğer yandan da bilgi ve becerilerini uygulama ve sergileme imkanı bulmaktadır.

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı mezunları özel sektör ve kamu kuruluşlarında yönetici sekreterleri; çeşitli işletmeler ile kamu ve özel sektöre ait idarelerin; belediyeler, dernekler, odalar, barolar gibi kurumların ilgili bölümlerinde istihdam edilirler. Ayrıca; hukuk, hekimlik, mühendislik, mimarlık bürolarının temel ihtiyacı olan yönetici sekreterliği görevini en iyi bir şekilde yapabilecek elemanlardır.

Bu programdan mezun olanlar, "Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Meslek Eleman"ı unvanını alırlar. Bu unvan teknikerlikle denktir.
Erbaa Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Gaziosmanpaşa Mh. Alişan Diktaş Cd. No:26 P.K: 60500 Erbaa/Tokat Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2018© Tüm Hakları Saklıdır.